Przedsięwzięcie 5 – Wdrożenie wyników

Według naszej wiedzy obecne problemy rzeczywiste i z realną perspektywą ich pozytywnego rozwiązania to:

  1. Ocena i optymalizacja programów wspierania patentów międzynarodowych. Wielką słabością polskiej nauki jest jedna z najniższych w Europie liczba patentów stanowiących podstawę do wdrożeń wyników prac badawczych. W ostatnich latach w naszym kraju ustanowiono kilka programów wsparcia patentowania. Reguły ich funkcjonowania są jednak w większości opracowane przez administrację – osoby nie wprowadzające patentowania z pozycji naukowców i przedsiębiorców. Potrzebna jest pogłębiona analiza zalet i wad istniejących programów, zaproponowanie sposobów naprawy i nawiązanie kontaktu z instytucjami prowadzącymi programy w celu wprowadzenia odpowiednich zmian.
  2. Katalogowanie wyników badań naukowych o istotnej wartości wdrożeniowej i ich wsparcie poprzez opinie eksperckie i wystąpienie do instytucji walidujących np. AOTM. Projekty inicjowane w polskich placówkach naukowych nie zawsze wykorzystują swój potencjał wdrożeniowy zarówno na etapie projektowania badań, a następnie przenoszenia do praktyki gospodarczej. Wydaje się, że potencjał wdrożeniowy ośrodków skupionych na rakach środowiskowych jest z natury rzeczy bardzo wysoki. Naszym zadaniem będzie przegląd/katalogowanie wszystkich projektów realizowanych w sieci co do ich potencjału wdrożeniowego. Wyniki badań, które uzyskają status produktu o rzeczywistym potencjale wdrożeniowym będą aktywnie promowane przede wszystkim poprzez zbieranie eksperckich referencji przed wystąpieniem do agend rozstrzygających o wprowadzeniu na polski rynek medyczny poszczególnych produktów. Najważniejszymi partnerami będą: MZ, NFZ, AOTM i Towarzystwa Lekarskie.
  3. Opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki i prewencji uwzględniających czynniki środowiskowe. Niezmiernie istotne jest, aby wiedza naukowa uzyskana przez realizację zadań EIEC została przełożona na opracowanie kompleksowych programów prozdrowotnych i ich pilotażowe wdrożenie na terenie kraju. Takie programy profilaktyki/prewencji muszą obejmować identyfikację czynników środowiskowych, wpływających na rozwój chorób nowotworowych, grupy osób o szczególnym ryzyku, usprawnienie procedur wczesnej identyfikacji zagrożeń, podniesienie świadomości zdrowotnej w społeczeństwie i wskazanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych. Istotnym elementem wdrożeń będą działania mające na celu podniesienie wiedzy lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, lekarzy medycyny pracy, pracowników PIS, PIP, BHP w zakresie wczesnego diagnozowania i profilaktyki oraz minimalizacji zagrożeń.