Rada Konsorcjum

Rada Konsorcjum stanowi główne ciało decyzyjne EIEC. Każdy partner jest w niej reprezentowany przez swego przedstawiciela, którym jest osoba potwierdzona w aneksie do umowy konsorcjum. Rada Konsorcjum jest wspierana przez Zarząd Konsorcjum.

Rada Konsorcjum, której pracami kieruje Koordynator, podejmuje główne decyzje związane z zarządzaniem EIEC i bierze pełną odpowiedzialność za finansowe, administracyjne, prawne i naukowe zarządzanie EIEC.

Na funkcje Rady Konsorcjum sprecyzowane w Umowie Konsorcjum składa się:

 • pomoc Koordynatorowi w zarządzaniu projektem,
 • delegowanie odpowiedzialności Koordynatorowi i Zarządowi,
 • ustanawianie ad hoc Grup Roboczych składających się z członków Konsorcjum oraz osób nie związanych z konsorcjantami,
 • mianowanie nowych członków Międzynarodowego Komitetu Doradczego,
 • przygotowywanie wytycznych oraz podejmowanie decyzji dotyczących ogólnego zarządzania projektem,
 • zapewnianie efektywnej i płynnej integracji działań i współpracy,
 • monitorowanie postępu Konsorcjum, między innymi w oparciu o raporty członków Konsorcjum,
 • koordynowanie przygotowań raportów technicznych,
 • analiza uzyskanych wyników w celu zapewnienia konstruktywnego wkładu oraz odpowiednich zmian w planie prac wprowadzanych przez Zarząd Konsorcjum,
 • zmiany w alokacji wsparcia finansowego,
 • podejmowanie decyzji dotyczących wymiany partnerów lub przystąpienia nowych członków do Konsorcjum,
 • ustanawianie celów i planów dotyczących przyszłego rozwoju działań integracyjnych,
 • podejmowanie decyzji co do wykorzystania zgromadzonego materiału do celów naukowych innych niż przewidzianych w projekcie,
 • podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości Konsorcjum.