Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, jest nowoczesnym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem naukowo-klinicznym, największą placówką onkologiczną w Polsce południowej. Centrum prowadzi działalność leczniczą, diagnostyczną i badawczą. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi na świecie, w oparciu o najnowsze schematy postępowania terapeutycznego, często o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym, ze szczególnym naciskiem na leczenie skojarzone chorób nowotworowych. O jakości usług leczniczych świadczy m.in. uzyskanie statusu Europejskiego Centrum Doskonałości Radioterapii.

Centrum Onkologii w Gliwicach zatrudnia w blisko 200 pracowników naukowych, w tym 24 profesorów i doktorów habilitowanych i ponad 80 doktorów nauk. Badania w zakresie nauk podstawowych i translacyjnych realizowane są przede wszystkim w Dziale Badawczym, który w roku 2004 uzyskał status Centrum Doskonałości Ministerstwa Nauki, a w roku 2010 przeorganizowany został w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (CBT). W CBT zatrudnionych jest ponad 50 osób, w tym 7 samodzielnych pracowników nauki i 24 osoby ze stopniem doktora. Badania prowadzone w CBT obejmują pogranicze współczesnej medycyny, biotechnologii i bioinformatyki. Szczególny nacisk kładzie się na badania mogące przynieść zarówno wartość poznawczą jak i bezpośrednie zastosowania praktyczne. Główne kierunki badawcze to: wyjaśnienie predyspozycji genetycznych do zachorowań na nowotwory, poszukiwanie nowych molekularnych czynników o znaczeniu diagnostycznym (przede wszystkim predykcyjnym), badanie nowych leków przeciwnowotworowych, poznawanie molekularnych mechanizmów procesu nowotworzenia, pogłębienie wiedzy o mechanizmach przekazywania sygnału w komórce, naprawy uszkodzeń DNA, apoptozy i oporności na czynniki stosowane w terapii. Większość projektów prowadzonych jest przez zespoły multidyscyplinarne, łączące biologów, lekarzy, chemików i informatyków, w ścisłej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (np. Politechniką Śląską w Gliwicach i instytucjami tworzącymi konsorcjum Śląska BIOFARMA i sieć BioTechMed Silesia.

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

powrót